Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
dwkosmetyki.pl

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   • Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym DWkosmetyki.pl zwanym dalej "Sklepem internetowym".
   • Zamówienia przyjmowane są na stronie internetowej dwkosmetyki.pl
   • Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
   • Zamówienie należy składać w języku polskim.
   • Wszelkich płatności związanych z wykonaniem zamówienia są realizowane są w walucie polskiej.
   • Wypełniając formularz zamówienia w sklepie internetowym Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z póź. zm.). Dane są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
   • Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu dwkosmetyki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
   • Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza akceptacje warunków niniejszego regulaminu.
   • Właściciel sklepu może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej sklepu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie usług przekazanych do realizacji.

 

  1. WARUNKI ZAKUPU
   • Do zakupów w sklepie internetowym upoważnione są wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
   • Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej sklepu.
   • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane są w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w który zamówienie zostało złożone.
   • Zamówienie będzie realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Zamawiający będzie informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (realizacja częściowa, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie części zamówienia).
   • Prowadzący Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:
    • błędnego lub częściowego wypełnienia formularza zamówienia,
    • we wskazanym czasie zamawiający nie dokona przelewu we wskazanej wysokości.
   • Zamawiający może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga telefoniczną, dzwoniąc pod numer 32 206 76 89 jedynie do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Internetowy w sposób wskazany w pkt. 4.
   • Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w walucie polskiej i zawierają podatek VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili gdy wszystkie zamówione przez Zamawiającego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy zamówionego towaru.
   • Sklep Internetowy związany jest ceną podaną przy ofercie sprzedaży towaru i zaakceptowaną przez Zamawiającego w chwili złożenia zamówienia.
   • Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania sprzedaży promocyjnej oferowanych towarów. Realizacja zamówień na towary objęte promocja następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych akcja promocyjną.

 

  1. DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU I FORMY PŁATNOŚCI
  2. Czas realizacji zamówienia podawany jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
  3. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem firmy  firmy kurierskiej. Możliwy jest również osobisty odbiór towaru.
  4. Koszty dostawy zamówionego towaru ponosi Zamawiający. Więcej na temat kosztów >>>
  5. Zamówienia o wartości ponad 300 zł brutto są realizowane na koszt sklepu internetowego.
  6. W sklepie internetowym można wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  7. przy odbiorze: należność pobiera kurier a w przypadku odbioru osobistego płatności można dokonać w siedzibie sklepu,
  8. za pośrednictwem systemu payu.pl – karta kredytowa, inna karta płatnicza, elektroniczny przelew bankowy, przelew bankowy, przelew pocztowy.
  9. Należność przy płatnościach elektronicznych pobierana jest tylko wówczas, gdy towar jest dostępny w siedzibie firmy lub jego dostępność potwierdzi dostawca.
  10. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy kurierskiej. Jeżeli przesyłka nie zwiera wskazanego w zamówieniu towaru lub towar jest uszkodzony. Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki o czym powinien niezwłocznie poinformować Sklep Internetowy wysyłając informacje drogą mailową lub dzwoniąc na numer 32 206 76 89  
  11. Nie odebranie przesyłki przez zamawiającego skutkuje rozwiązaniem umowy.

 

  1. ZWROT ZAMÓWIONEGO TOWARU
  2. Zamawiający będący osobą fizyczną, zawierający umowę nie związaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru (Dz. U. 2014 r. poz.827). Odstąpienie następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie dołączonego do zwracanego towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (wzór) pocztą przed jego upływem. 
  3. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający jest obowiązany odesłać przesyłkę należycie zapakowaną i zabezpieczoną przed zniszczeniem, wraz z otrzymana fakturą i pisemnym oświadczeniem odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej otrzymania.
  4. Klient odstępujący od umowy wysyła towar na własny koszt. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.
  5. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient ujawni wady fizyczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać towar na adres sklepu.
  6. Zwrot towaru – po uprzednim poinformowaniu (mail lub telefon), dokonywany jest na adres:
            DWkosmetyki.pl
            Nail Center s.c.
            ul. Dąbrowskiego 14
            40-032 Katowice
  7. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
  8. Sklep powinien niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy) zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot pieniędzy powinien być dokonany w taki sam sposób w jaki konsument zapłacił za towar, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób płatności nie wiążący się dla niego z żadnymi kosztami
  9. Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy,chyba że sprzedawca sam zaproponował, że towar odbierze.
  10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposów wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

  1. REKLAMACJE
   • Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/wym ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
   • Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancja producenta.
   • Jeżeli w trakcie użytkowania klient ujawni wady fizyczne towaru powinien przesłać towar na adres korespondencyjny sklepu:        
    DWkosmetyki.pl
    Nail Center s.c.
    ul. Dąbrowskiego 14
    40-032 Katowice
   • Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem. Towar reklamowany wysyłany jest na koszt klienta
   • Do odsyłanego towaru należy dołączyć kopię paragonu/faktury oraz wypełniony formularz reklamacyjny (wzór). Sklep ustosunkuje się do żądania klienta w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na wolny od wad. Jeżeli wymiana towaru nie będzie możliwa (np. w wyniku wyczerpania nakładu) sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje nabywcy inny towar.
   • Jeżeli sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy termin rozpatrzenia reklamacji może zostać wydłużony do 30 dni. Jeżeli w ciągu 30 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.
   • Wysyłka naprawionego/wymienionego gwarancyjnie towaru następuje na koszt Sklepu.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
  • Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu DWkosmetyki.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
  • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.
  • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
  • Regulamin określa zasady zakupów w sklepie dwkosmetyki.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

PRAWA AUTORSKIE >>>