Prawa autorskie


- Zawartość stron w domenie DWkosmetyki.pl oraz nazwa domeny podlega ochronie prawnej.
- Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwis na tej domenie stanowią własność firmy Nail Center S.C.
- Kopiowanie i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą poligraficzną czy elektroniczną zawartości jak i całości tego serwisu www jest zabronione.
Wszystkie znaki firmowe i zdjęcia znajdujące się na stronach www.DWkomsetykipl są własnością firmy Nail Centers S.C, która posiada do nich pełne majątkowe prawa autorskie.

Zgodnie z ustawą o prawach autorskich art. 79 pkt.1 wszelkie rozpowszechnianie, modyfikowanie, wykorzystywanie w całości lub wykorzystywanie ich fragmentów bez pisemnej zgody ich właściciela jest złamaniem tego prawa i jest objęte sankcją. Stanowi również podstawę do wszczęcia postępowania odszkodowawczego z jakim wystąpimy na drogę sądową.

 Wszelkie wykorzystanie znaków firmowych i  zdjęć pochodzących z www.DWkosmetyki.pl w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, w tym sprzedaży prezentowanych produktów na aukcjach internetowych i w innych kanałach sprzedaży, spowoduje rozpoczęcie dochodzenia praw autorskich z powodu kradzieży należących do niego fotografii lub znaków firmowych.

Ustawa o prawach autorskich Art. 79.

1. Twórca może żądać od osoby, która naruszyła jego autorskie prawa majątkowe, zaniechania naruszenia, wydania uzyskanych korzyści albo zapłacenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia; twórca może również żądać naprawienia wyrządzonej szkody, jeżeli działanie naruszającego było zawinione.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy, zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Natomiast według art. 10 ust. 2 tej ustawy, informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.